เครือข่ายบริหารงานวิจัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

Upper Northeastern Research Administration Network

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว)

เครือข่ายบริหารงานวิจัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

เป็นการรวมกลุ่มของสถาบันระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 3 เขตพื้นที่ ดังนี้

  • คณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่ 1 (จังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ)
  • คณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่ 2 (จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร)
  • คณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม ขอนแก่น ร้อยเอ็ด และ กาฬสินธุ์)

เครือข่ายบริหารงานวิจัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำงานด้วยการประสานความร่วมมือทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ และ มหาวิทยาลัยเอกชน ในพื้นที่ สำหรับส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาในด้านวิชาการและงานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมขนฐานรากและเชิงพานิชย์ ให้นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเครือข่าย

ประชุมประธานกรรมการเครือข่ายบริหารการวิจัย (เครือข่าย C) ครั้งที่ 1/2565

วันที่บันทึก : 27 เม.ย. 2565

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดประชุมประธานกรรมการเครือข่ายบริหารการวิจัย (เครือข่าย C) ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 16.00-18.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเรื่องทิศทางการดำเนินงานของเครือข่ายบริหารงานวิจัยในอนา

ผู้โพส : เศรษฐสิริ ภักดีปัญญา

สัมมนาเจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายบริหารงานวิจัย สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

วันที่บันทึก : 26 เม.ย. 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้จัดมีการประชุมวิชาการสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 และได้มี กิจกรรมสัมมนาผู้ประสานงานเครือข่ายทั่วประเทศ ในวันที่ 26 เมษายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพ

ผู้โพส : เศรษฐสิริ ภักดีปัญญา